شکل و اصلاح
بایگانی

برچسب: بودجه_مارکتینگ

  • تهاتر

    در زمان هایی که بحران های اقتصادی پر رنگ میشود و عرصه بازار تنگ است، یکی از روش ها “تهاتر” کالا و با خدمات است. مارکتینگ و تبلیغات با دارا بودن سرمایه ای به نام تماشاچی میتواند با تکنیک هایی از این متد بهره برده و با تقسیم هزینه ها مفهوم مشترکی را به تماشاچیان هر طرف معرفی کند.

    1399-01-31

Facebook Instagram linkedin
2019 © Whale