شکل و اصلاح
JOY

the JOY of being impeccable

مانیفست

راه مسیری از بازتاب نور است.
خطاب به رهنوردان خواهان امنیت.
عابرانی از جنس جرات و تعقل،
آنها میدانند که راه شناخت میخواهد.
صحت محصول انتخابهای مناسب است.
همراهی درستکاران را نیاز دارند.همراهیِ از بطن نیازی هزاران ساله،
آنها پیشتازند، بی گدار دل به آب نمیزنند و خواهانِ همنوردی خردمندانند.

“جوی” داننده ای از جنس درستی است. آنچه وضع شده تا آرامش و امنیت فراهم سازد و برآنست تا نور را به مسیر بتاباند. نوری از رَسته شناخت، علم، تحلیل و تجربه.
لذتِ درست بودن!

The joy of being impeccable

هویت بصری

.

.

.

استفاده از المان دید، ذربین، و رنگهای طلوع

.

.

.

joyhub.uk, instagram

.

.

.

joyhub.uk, site

Facebook Instagram linkedin
2019 © Whale