شکل و اصلاح
HONIRA

بازرگانی قطعات خودرو

ساخت یک برند با مولفه های مشخص از معرفی آن می تواند ترکیبی از حروف نشانه ها و یا عبارت هایی باشد که مفهوم جدیدی را وارد بازار مصرف نماید. “هانیرا” محصول این دیدگاه است ترکیب قطعاتی از عبارتهای شناخته شده که برای یک سازمان بازرگانی میتواند هم مفاهیمی از کشور مقصد را ارائه نماید هم می‌تواند آوای آشنا برای مرزوبوم مبدا باشد. این دیدگاه و استفاده از عبارت های بنیادین برای ساخت برندی جدید از الگوهای مطرح می باشد.

هانی را محصوله ترکیب کلمات و عبارت هایی از نوع شرافت صداقت اصالت قرابت و ابتکار است.

آوای آشنا در صنعت و گروه پیشرانه برای معرفی محصولاتی کاربردی و مصرفی

“هانیرا” آمیزه ای از صنعت و اصالت

Facebook Instagram linkedin
2019 © Whale