شکل و اصلاح
یوزپلنگ

یوزپلنگ

سطح اهمیت امنیت در هرم مازلو بعد از نیازهای اولیه زیست در رتبه دوم قرار دارد. عموماً امنیت و اطمینان در راستای یکدیگرند و توامان احساس کاملی را فراهم میکنند.
یکی از مهمترین پایه های احساس امنیت در هر موضوعی کاهش هزینه های انتخاب است. همیشه این سوال وجود دارد که آیا اولین امکان حل مساله امن ترین و کم هزینه ترین گزینه است؟
یوزپلنگ” با ویژگی هایی همچون سرعت، دقت و هوشمندی میداند شرط یک رانندگی مطمئن استفاده از تایر مناسب است.
تنها اولویت یوزپلنگ انتخابی امن، دقیق و کم هزینه برای شماست.

این متن مانیفست آغاز همکاری وال با یوزپلنک است.
طراحی هویت بصری، جوهر برند، مانیفست و اسلوگان از برنامه و اجرای گروه وال ناشی شده است.

نقش اوراق اداری در معرفی شخصیت برد به هیچ وجه بر کسی پوشیده نیست. کیفیت و جنس متفاوت به همراه عملکرد متفاوت در رفتار المانها نقش اساسی را در ایجاد کنتراست به عهده دارند.

Facebook Instagram linkedin
2019 © Whale